Globalne Partnerstwo dla Wody

Global Water Partnership - GWP (Globalne Partnerstwo dla Wody) powstało w 1996r. z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Banku Światowego oraz Rządu Szwecji. Sekretariat GWP został zorganizowany przy szwedzkiej agencji pomocy krajom rozwijającym się (Sida) w Sztokholmie. Powołano Techniczny Komitet Doradczy, który koordynuje działania światowej sieci agencji rządowych, organizacji międzynarodowych, banków, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych i innych jednostek zainteresowanych bardziej efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi naszego globu. Obecnie GWP jest globalną siecią składającą się z ponad 3 tysięcy organizacji Partnerskich w 183 krajach skupionych w 86 Krajowych oraz 13 Regionalnych Komitetów.

Partnerstwo dla Europy Środkowo-Wschodniej

Biorąc pod uwagę specyfikę gospodarowania zasobami wodnymi w warunkach głębokiej transformacji społeczno-gospodarczej, w listopadzie 1998, na posiedzeniu Technicznego Komitetu Doradczego GWP w Warszawie, podjęto decyzję o powołaniu regionalnego partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej (GWP CEE). W pierwszym okresie swego istnienia GWP CEE koncentrowało się na przygotowaniach do przedstawienia problematyki wodnej regionu na Światowych Kongresach Wodnych. Podczas III Kongresu, który odbył się w 2003 roku w Kyoto, w Japonii, wystąpienia przedstawicieli GWP CEE były poświęcone przede wszystkim przygotowaniom do wdrożenia w krajach regionu Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Partnerstwo obejmuje obecnie 12 krajów, a mianowicie: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Węgry, Ukrainę i Mołdawię. Komitet regionalny poświęca się problemom gospodarowania wodą w zlewniach międzynarodowych (np. Dunaj, Odra). W związku z członkostwem dziesięciu krajów regionu GWP CEE w Unii Europejskiej, wymiana doświadczeń w zakresie dostosowania do dyrektyw UE ma szczególne znaczenie. Od 2003 roku, sekretariat GWP CEE znajduje się przy Słowackim Instytucie Hydrometeorologicznym w Bratysławie.

Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

W przygotowaniach do Światowego Kongresu Wodnego w Hadze w 2000r. aktywnie uczestniczyli członkowie polskiego partnerstwa, którzy w tym samym roku, postanowili założyć stowarzyszenie pod nazwą Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody (PKGWP). Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w lutym 2001 roku. Obecnie liczy ono ok. 110 członków.

Dodatkowe informacje:

What is GWP? (w jęz. angielskim)

W Internecie:

Global Water Partnership
GWP Europa Centralna i Wschodnia
GWP Estonia
GWP Litwa
GWP Rumunia
GWP Węgry