Wśród minionych wydarzeń znajdują się warsztaty pt. „Susza z 2015 r. – ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy?”. Zorganizowano seminaria „Zastosowanie modeli dla zintegrowanej gospodarki wodnej”; “Mapy innych zagrożeń w projekcie ISOK” oraz ”Presja rolnictwa a ochrona wód – wyzwania przy realizacji postanowień dyrektywy azotanowej”. W efekcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w 2015 roku opracowano uchwałę wyrażającą zaniepokojenie stanem gospodarki wodnej w Polsce.  PK GWP od wielu lat angażuje się w przygotowywanie spotkań z okazji Światowego Dnia Wody.

PK GWP wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym, Katedrą Inżynierii Wodnej SGGW, Coalition Clean Baltic i Oikos przygotowało konferencję pt. „Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku”. Celem konferencji było wskazanie źródeł zanieczyszczenia oraz określenie sposobów na skuteczne zredukowanie ładunku azotu i fosforu, które co roku przedostają się do rzek zlewni Bałtyku. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, badawczych, naukowych, organizacji pozarządowych oraz rolników.

PK GWP zaangażowało się w przedstawianie problematyki suszy w Polsce – w tym monitoringu i oceny występowania tego zjawiska, wymianę doświadczeń związanych z występowaniem susz, okresów niedoborów wody i ich konsekwencji. Sformułowano listę istotnych zagadnień związanych z suszą i instytucji lub organizacji, w których działaniu problematyka ta może być istotna. W 2014 Polski Komitet włączył się w trwający dwa lata projekt realizowany wspólnie przez GWP i World Meteorological Organization, polegającym na przygotowaniu propozycji działań planistycznych w zakresie tworzenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Podczas warsztatów pt. „Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym” przedstawiono genezę i cele projektu GWP:  "Zarządzanie suszą w  Europie Środkowo-Wschodniej"  i przeprowadzono dyskusję o dobrych praktykach planowania zarządzania ryzykiem suszy.

W 2014r. pod patronatem ONZ przeprowadzono Krajowe Konsultacje Wodne. Konsultacje służyły podsumowaniu doświadczeń zdobytych podczas realizacji Milenijnych Celów związanych z wodą w Polsce. Celem było skonfrontowanie polskich realiów i możliwości z założeniami zrównoważonego rozwoju po 2015r., gdzie zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości, jak również do urządzeń sanitarnych jest sprawą priorytetową, będącą podstawą praw człowieka.

Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody przygotował opracowanie memoriału "Wisła ponad podziałami", opracowanie analiz zarządzania gospodarką wodną i finansowania tego działu gospodarki narodowej. W 2006r. ukazał się raport z prac prowadzonych wspólnie z WWF Polska nad opracowaniem zasad gospodarowania w dolinach rzecznych objętych programem UE NATURA 2000. W roku 2003, Polski Komitet GWP wziął czynny udział w przygotowaniu regionalnego wystąpienia na III Światowym Kongresie Wodnym w Kyoto, w Japonii.