Statut Stowarzyszenia
Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Tekst aktualny po zmianach z 12.12.2013 r.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Paragraf 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

Paragraf 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Paragraf 4

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych cechach.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków / Zarząd.

Paragraf 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.


Rozdział II

Cele i środki działania

Paragraf 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi,
 2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny gospodarki wodnej wśród społeczeństwa,
 3. promocja i popieranie współczesnych kierunków gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z zasadami trwałego rozwoju,
 4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi gospodarką wodną,
 5. prowadzenie poradnictwa w zakresie gospodarki wodnej.

Paragraf 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych imprez,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej,
 3. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i sądów,
 5. wspieranie działań zmierzających do wdrożenia odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej,
 6. propagowanie idei powołania i działania Stowarzyszenia,
 7. inne działania realizujące cele statutowe.

Paragraf 8

Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmuje Walne Zgromadzenie.


Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

Paragraf 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Paragraf 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. zobowiąże się przestrzegać statut Stowarzyszenia i realizować jego cele,
  2. złoży pisemną deklarację członkowską,
  3. uzyska akceptację Zarządu.

Paragraf 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd.
 3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

Paragraf 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. jest szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia
  2. wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
 2. Członek honorowy, nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

Paragraf 13

 1. Prezesem Honorowym może być osoba fizyczna, która pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia,
 2. Prezes Honorowy może być Zwyczajnym, Wspierającym, Honorowym Członkiem Stowarzyszenia,
 3. Prezes Honorowy, który nie jest Członkiem Stowarzyszenia nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

Paragraf 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. brać udział w zebraniach, wykładach i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia,

Paragraf 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnie płacić składki,
 4. uczestniczyć w walnych zgromadzeniach Stowarzyszenia.

Paragraf 16

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd podjętego w drodze uchwały w związku z łamaniem postanowień statutu, nie przestrzeganiem uchwał władz Stowarzyszenia lub utratą praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Paragraf 17

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Paragraf 18

 1. Kadencja władz wybieralnych trwa 3 lata.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym i dla swej ważności wymagają obecności co najmniej połowy składu osobowego organu chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. W razie zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Walne Zgromadzenie Członków

Paragraf 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie zwołane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, zapadają bez względu na liczbę osób biorących udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu oraz uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, które podejmowane są większością 2/3 głosów osób obecnych na Zgromadzeniu, bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.
 6. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia. Na wniosek 1/4 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia można zarządzić głosowanie tajne.

Paragraf 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie regulaminu prac Zarządu,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 12. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
Zarząd

Paragraf 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 7 osób: Prezesa, dwóch zastępców prezesa, skarbnika, sekretarza i 2 członków.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i dla swej ważności wymagają obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

Paragraf 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków.
Komisja Rewizyjna

Paragraf 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się 3 osób: przewodniczącego oraz dwóch członków.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów i dla swej ważności wymagają obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Paragraf 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Członków,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Paragraf 25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Paragraf 26

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki i zapisy,
 3. dochody z własnej działalności statutowej,
 4. dochody z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje i środki z ofiarności publicznej.

Paragraf 27

 1. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Paragraf 28

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów osób obecnych na Zgromadzeniu, bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.
 2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa jej przebieg oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.