Woda jest podstawą ludzkiego zdrowia i rozwoju gospodarczego. GWP pragnie by każdy miał dostęp do czystej wody umożliwiającej zdrowe życie, by społeczności były chronione przed zagrożeniami związanymi z wodą oraz by potencjał produkcyjny wody był wykorzystywany do realizowania celów zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej ochronie ekosystemów. Realizacja tych celów będzie możliwa tylko gdy polityka, prawo, finansowanie i instytucje zarządzające wodą będą dobrze zarządzane, transparentne, spójne i zintegrowane pomiędzy różnymi sektorami. GWP apeluje o implementacje zintegrowanego gospodarowania wodami (IWRM), które jest także jednym z zadań w ramach Celu 6 Zrównoważonego Rozwoju (ONZ) dotyczącego wody. IWRM wymaga pełnej koordynacji pomiędzy sektorami, i dąży do osiągnięcia możliwie największych korzyści społecznych i gospodarczych przy zachowaniu odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego - czyli przy pełnym respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

GWP od ponad 20 lat pomaga krajom wdrożyć w życie zintegrowane gospodarowanie wodami. Wspiera tworzenie sieci partnerów angażując do działania rządy, społeczeństwo i sektor gospodarczy by wspólnie podejmować wysiłki i rozwiązywać problemy związane z wodą. GWP wdrażania IWRM poprzez szybką identyfikację potrzeb w tym zakresie i możliwości ich zrealizowania, działania pomocowe obejmujące badania i konsultacje o charakterze strategicznym jak również doradztwo techniczno-inwestycyjne, przede wszystkim w krajach rozwijających się.

Cele Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody: