Międzynarodowa Konferencja SWAT / International SWAT Conference 2017

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW we współpracy z Texas A&M University (TAMU) pragnie zaprosić na międzynarodową cykliczną konferencję: International SWAT Conference 2017, która odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2017 roku w Laboratorium - Centrum Wodnym SGGW w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z oprogramowania SWAT i APEX prowadzone przez twórców tych modeli, adresowane do początkujących i zaawansowanych użytkowników. SWAT jest modelem hydrologicznym bardzo skutecznie wykorzystywanym w modelowaniu odpływu ze zlewni, symulacji hydrogramu wezbrań, transportu zanieczyszczeń, rumowiska i zawiesiny, praktyk rolniczych i ich wpływu na środowisko oraz zmian klimatu. Jest wykorzystywany i powszechnie uznawany w środowisku naukowców i praktyków na całym świecie jako program darmowy i otwarty, wymagający do określenia parametrów przestrzennych programów GIS (ArcGIS lub Quantum GIS). Informacje o Konferencji dostępne są na stronie http://swat.tamu.edu/conferences/2017/

 

International SWAT Conference 2017

Faculty of Civil and Environmental Engineering WULS-SGGW, in co-operation with Texas A&M University (TAMU), is pleased to invite you to participate in the International SWAT Conference 2017, held from 28th to 30th of June 2017 at the WULS-SGGW Laboratory - Water Center in Warsaw. The conference will be accompanied by SWAT and APEX workshops for beginners and advanced users, carried out by developers of these models. SWAT is a hydrological model that is very effective in modeling runoff in river basins, transport of pollutants, sediments and suspended sediments, peak discharge hydrograph simulations, modeling agricultural practices and their effect on the environment and for climate change impact analysis. It is widely used and recognized by scientists and practitioners around the world as a free and open access program that requires GIS tools (ArcGIS or Quantum GIS) to obtain spatial parameters. Information about the Conference is available at http://swat.tamu.edu/conferences/2017/

Powrót